ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Καταστατικό

ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ– HELLENIC PASTRY CHEFS CLUB»

 

Άρθρο 1ο .

Σύσταση- Επωνυμία- Έδρα

Συνίσταται Λέσχη Αρχιζαχαροπλαστών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ– HELLENIC PASTRY CHEFS CLUB», με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2ο .

Σκοποί και Μέσα

Η Λέσχη Αρχιζαχαροπλαστών έχει σαν σκοπό:

α) την διάδοση, διατήρηση και αναβάθμιση της Παραδοσιακής και Ξένης Ζαχαροπλαστικής Τέχνης και Γεύσης, καθώς και την πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξή της

β) την ανάπτυξη του μορφωτικού, του τεχνικού και γενικά του επαγγελματικού επιπέδου των μελών της Λέσχης με την συνεχή ενημέρωσή τους.

γ) την συγκρότηση ( από το Διοικητικό Συμβούλιο) Επιτροπών Επεξεργασίας και Μελέτης διαφόρων θεμάτων, τα οποία άπτονται των ενδιαφερόντων των μελών της, καθώς και οργάνωσης διαγωνισμών, βραβεύσεων και απονομής τιμητικών τίτλων σε ότι έχει σχέση με το αλεύρι, την ζάχαρη και την σοκολάτα.

δ) την προσφορά των καλών της υπηρεσιών (όταν της ζητηθεί), προς τις Τουριστικές Σχολές Ζαχαροπλαστικής και Γαστρονομικής Τέχνης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα, εκδήλωση ή ενασχόληση με θρησκευτικά ή συνδικαλιστικά (υπο την στενή έννοια του όρου) θέματα.

Άρθρο 3ο .

Μέλη

Η Λέσχη αποτελείται από τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη.

Μέλη της Λέσχης γράφονται φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα γνωρίζουν την τέχνη της αρτοζαχαροπλαστικής, είτε έχουν σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία (π.χ. καραμέλα, ζάχαρη, διακόσμηση ζύμης, αλεύρου, σοκολάτας, γαρνίρισμα τούρτας) και ότι έχει σχέση με την παρασκευή συσκευασμάτων (μπουγάτσα, κουλούρια, σιροπιαστά κ.α.)

α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτησή τους αφού προηγουμένως έχουν προταθεί από (3) τακτικά μέλη της Λέσχης και έχει ληφθεί απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση της Λέσχης, αρχιτεχνίτες ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας άνω των 30 ετών με προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών, από τα οποία τα 8 ως Αρχιτεχνίτες ή βοηθοί Αρχιτεχνιτών σε Εργαστήρια, Ξενοδοχεία κατηγορίας Α΄ ή Πολυτελείας με εποπτεία τουλάχιστον 5 τεχνιτών ή εποπτεία εργαστηρίου. Στον παραπάνω χρόνο εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στην εκάστοτε Σχολή. Επίσης να έχουν γνώση Καλλιτεχνικής Ζαχαροπλαστικής (καραμέλα, σοκολάτα, ζάχαρη) και έχουν κερδίσει τα τρία πρώτα βραβεία σε διαγωνισμό Ζαχαροπλαστικής

Για την εγγραφή απαιτούνται: (α) βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων, με το οποίο πιστοποιείται η προϋπηρεσία και η ειδικότητα και (β) να κατέχουν τον τίτλο του Δόκιμου μέλους τουλάχιστον για ένα έτος.

β) Δόκιμα Μέλη μπορούν να γίνουν τεχνίτες μέχρι 30 ετών, μαθητές Σχολών Ζαχαροπλαστικής κρατικών ή ιδιωτικών, με πτυχίο, ή μαθητές που αρίστευσαν σε διαγωνισμούς Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ή Καλλιτεχνικής Δημιουργίας με καραμέλα, ζάχαρη, σοκολάτα, αλεύρι, μετά από σχετική αίτησή τους και κατά την διαδικασία εγγραφής των τακτικών μελών. Με την παρέλευση 5 ετών το Δόκιμο μέλος γίνεται τακτικό, μετά από αίτησή τους και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις των Τακτικών μελών της Λέσχης

γ) Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του Δ.Σ. (α) ο εκάστοτε Πρόεδρος του Σωματείου Τεχνιτών Ζαχαροπλαστικής, (β) ο Πρόεδρος του Σωματείου της Συντεχνίας Εργοδοτών, (γ) ο Διευθυντής της Σ.Τ.Ε.Ε. και (δ) άτομα που προσέφεραν με τις ενέργειές τους στην ανάπτυξη της Αρτοζαχαροπλαστικής Τέχνης καθώς και οι Συνταξιούχοι συνάδελφοι μετά την παρέλευση 3 ετών από την συνταξιοδότησή τους ή με σχετική τους αίτηση, οποτεδήποτε.

Τα δόκιμα μέλη και τα επίτιμα μέλη της Λέσχης δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι και ούτε συμμετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο στην Διοίκησή της

Άρθρο 4ο .

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών

Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη υπό την προϋπόθεση να είναι ταμειακώς εν τάξει και σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του καταστατικού, του Α.Κ. και της ισχύουσας Νομοθεσίας περί Σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Τα τακτικά μέλη είναι ισότιμα μεταξύ τους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Έχουν δικαίωμα του λόγου και της κριτικής κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, της τακτικής ενημέρωσής τους επί γενικής πορείας των θεμάτων της Λέσχης καθώς και της υποβολής εγγράφων και προφορικών προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έχουν την υποχρέωση της τήρησης του καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, της εμπρόθεσμης καταβολής των συνδρομών τους και των λοιπών οικονομικών υποχρεώσεών τους και γενικά επίδειξης συμπεριφοράς συνάδουσας προς τις αρχές και τους σκοπούς της Λέσχης

Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν όποτε θέλουν, τακτοποιώντας τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Η αποχώρηση μέλους πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και θα ισχύει για το τέλος αυτού.

Μέλη των οποίων η συμπεριφορά είναι ασυμβίβαστη προς τις αρχές και τους σκοπούς της Λέσχης ή δεν πειθαρχούν προς τις αποφάσεις των οργάνων της ή δεν ανταποκρίνονται προς τις υποχρεώσεις τους, ή μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα την καταβολή συνδρομών επί τριμήνου από την έναρξη του χρόνου υποχρέωσης προς καταβολή ή γενικά αν συντρέξει σπουδαίος λόγος ελέγχονται, προειδοποιούνται και διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Διαγράφονται επίσης τα μέλη σε περίπτωση κατά την οποία με συγκεκριμένες πράξεις τους μπορούν να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντα μέλους ή και της ίδιας της Λέσχης

Σαν λόγος διαγραφής μέλους θεωρείται και η αλλαγή επαγγέλματος καθώς και η καταδίκη με τελεσίδικη δικαστικής απόφασης για ατιμωτικό αδίκημα (κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση) ή η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

Σε κάθε περίπτωση πριν την λήψη περί διαγραφής απόφασης το μέλος καλείται εγγράφως να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δεν προσέλθει τότε η απόφαση λαμβάνεται ερήμην του ιδίου

Δικαιούται πάντως να παραστεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως και να παράσχει εξηγήσεις. Το διαγραφέν μέλος, εφόσον του γνωστοποιηθεί η επικυρωτική της διαγραφής του απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούται εντός 2 μηνών από την γνωστοποίηση να την προσβάλλει ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, εάν η διαγραφή του έγινε κατά παράβαση των όρων του καταστατικού ή εάν ο λόγος διαγραφής του δεν είναι σπουδαίος

Διαγραφέν μέλος μπορεί να επανεγγραφεί μετά από σχετική αίτησή του και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού έχουν εκλείψει οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν την διαγραφή του, εκτός από την περίπτωση καταδίκης του για ατιμωτικό αδίκημα, οπότε η διαγραφή είναι οριστική και αμετάκλητη

Σε κάθε περίπτωση τα διαγραφέντα ή αποχωρήσαντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί των περιουσιακών στοιχείων της Λέσχης.

Άρθρο 5ο .

Εισφορές, Πόροι

Οι πόροι της Λέσχης προέρχονται από τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές, από τα έσοδα τα προερχόμενα από πάσης φύσεως εκδηλώσεις (όπως ψυχαγωγικές, πολιτιστικές κ.α.) από τα έσοδα από εκδρομές, επιχορηγήσεις, κληρώσεις, προσφορές, δωρεές και από τόκους και λοιπές προσόδους περιουσιακών της στοιχείων

Κάθε έσοδο που προέρχεται από οποιαδήποτε νομική πηγή, χρήματα άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ, κατατίθενται στο όνομα του Ταμία και του Προέδρου, αλλά και στο όνομα του μέλους που αναπληρεί τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματός του.

Από τα χρήματα του Ταμείου πληρώνονται όλα τα έξοδα της Λέσχης (ενοίκιο, τιμολόγια αγοράς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΥΘ κλπ)

Με σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προσδιοριστεί το ύψος της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Τα παραπάνω ποσά θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται με την ίδια διαδικασία, δηλαδή με σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6ο .

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα της Λέσχης

Συγκαλείται μία φορά το χρόνο τακτικά και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το 1/3 του αριθμού των τακτικών και ταμειακών εν τάξει μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα προς συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών, διαφορετικά, σε περίπτωση αδράνειας του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από τα μέλη που τη ζήτησαν

Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται στα μέλη 10 ημέρες νωρίτερα, με ανάρτηση στα γραφεία της Λέσχης και δημοσίευση σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα με κυκλοφορία στην έδρα της Λέσχης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, εάν κατά την συνεδρίαση παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών της. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από 7 ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα με όσα μέλη βρίσκονται παρόντα.

Στην επαναληπτική συνεδρία δεν προστίθενται άλλα θέματα.

Προκειμένου για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Λέσχης, απαιτείται απαραιτήτως η παρουσία των 2/3 του όλου αριθμού των ταμειακών εντάξει τακτικών μελών και η πλειοψηφία των παρόντων

Κάθε ψηφοφορία της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την εκλογή οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου, θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας και διαγραφής μέλους, διεξάγεται μυστικά, αλλιώς είναι άκυρη.

Στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται δια ανατάσεως της χείρας τριμελές προεδρείο, που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος, ο οποίος βοηθείται- αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου, τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν δεν παρίσταται κανένα από αυτά, ένα από τα παρόντα τακτικά μέλη της Λέσχης, που υποδεικνύεται από την Συνέλευση

Στις εκλογοαπολογιστικές συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία τριμελής Εφορευτική Επιτροπή

Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, αντίθετη προς το Καταστατικό ή την ισχύουσα νομοθεσία, ακυρώνεται, μετά από σχετική αίτηση τακτικού μέλους, το οποίο έλαβε μέρος στη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την ημέρα της λήψης της προσβαλλόμενης αποφάσεως στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Λέσχης.

Άρθρο 7ο .

Αρχαιρεσίες

Η εκλογή για τα όργανα της Λέσχης γίνεται κάθε 3 χρόνια με ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία. Κατά τις αρχαιρεσίες εκλέγεται 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή .

Με την προκήρυξη των αρχαιρεσιών καλούνται με ανακοίνωση τα μέλη να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας

Η ανακοίνωση κυκλοφορεί 20 ημέρες πριν την ημέρα έναρξης των αρχαιρεσιών και τα μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας 5 μέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκεντρώνει τις αιτήσεις που καταθέτουν τα μέλη, ανακοινώνει τους υποψήφιους εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια, παραδίδει τον κατάλογο των μελών στην Εφορευτική Επιτροπή και την σφραγίδα της Λέσχης για να σφραγιστούν οι φάκελοι και να υπογραφούν από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής

Ο ψηφοφόρος δύναται να σημειώσει μέχρι 4 σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 2 για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Αναπτύσσονται τα πεπραγμένα, υποβάλλεται διαχειριστικός υπολογισμός της προηγούμενης διαχειριστικής χρονιάς που συνοδεύεται από την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ψηφίζονται ή απορρίπτονται ο οικονομικός και ο διοικητικός απολογισμός

Στην συνέχεια εκλέγεται 3μελής εφορευτική επιτροπή δι’ ανατάσεως των χειρών που διενεργεί τις εκλογές

Επιτυχόντες θεωρούνται οι 11 πρώτοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι 3 πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη

Άρθρο 8ο

Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή, αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την ημέρα της εκλογής των μελών της.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει για την ομαλή και σύννομη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, τηρεί το πρωτόκολλο πράξεών της και αποφαίνεται κατ’αρχήν για κάθε νέα αμφισβήτηση που προκύπτει ή ένσταση που υποβάλλεται, οι οποίες καταχωρούνται στο πρωτόκολλο. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των σταυρών προτιμήσεως και ανακοινώνει το αποτέλεσμα, αφού προηγουμένως αποφανθεί οριστικά επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν και συντάσσει το πρακτικό των αρχαιρεσιών, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται το πρωτόκολλο και η κατάσταση των ψηφισάντων τακτικών μελών.

Άρθρο 9ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Λέσχη διοικείται από εντεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση

Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι, χωριστά για κάθε όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή)

Κάθε μέλος της Γενικής Συνελεύσεως ψηφίζει όσους υποψήφιους θέλει, μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους, εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη, με την σειρά που εκλέχτηκαν

Μετά την συγκρότηση του σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το αποχωρούν Διοικητικό Συμβούλιο και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία της Λέσχης.

Μετά την παραπάνω παράδοση και παραλαβή συντάσσεται και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό, οπότε λήγει και τυπικά η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και των υπολοίπων οργάνων, είναι τριετής.

Άρθρο 10ο

Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα, μετά από πρόσκληση του Πρόέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα και έκτακτα όσες φορές το ζητήσει ο Πρόεδρος ή 3 τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγράφως

Οι συνεδριάσεις- ημέρα και ώρα- καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης ορίζονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και κοινοποιούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση

Σε απαρτία συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μετάσχοντα στη συνεδρίαση μέλη, αφού διαβαστούν στην αρχή τα επόμενης συνεδρίασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, διοικεί τη Λέσχη με βάση το καταστατικό και την ισχύουσα Νομοθεσία και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών της Λέσχης, εκτός από εκείνα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία της Λέσχης, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που αφορούν τη Λέσχη, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τηρεί το καταστατικό, προγραμματίζει και συντονίζει την όλη δραστηριότητα και λειτουργία της Λέσχης. Ειδικώτερα:

Οποιαδήποτε κίνηση προβολής της Λέσχης στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό της χώρας μας, καθώς επίσης και η συμμετοχή της Λέσχης ή των μελών της σε διαγωνισμούς ή άλλες εκδηλώσεις που αφορούν την αντιπροσώπευση της Λέσχης, θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα απο την Λέσχη, με απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ.

Άρθρο 11ο

Καθήκοντα Προέδρου- Αντιπροέδρου

Πρόεδρος της Λέσχης γίνεται μόνο τακτικό μέλος της Λέσχης κατόπιν αιτήσεώς του και ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Λέσχη ενώπιον κάθε δικαστικής και άλλης αρχής καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν τη λέσχη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της διαχείρισης της περιουσίας της. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα την ημερήσια διάταξή τους.

Συγκαλεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Γενική Συνέλευση

Ελέγχει την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συνυπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται. Γενικά ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και επιπλέον έχει την ευθύνη για τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις της Λέσχης και φροντίζει για την προβολή της στα ΜΜΕ

Άρθρο 12ο

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τη λειτουργική δραστηριότητα του γραφείου της Λέσχης, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την τήρηση και τακτική ενημέρωση του Μητρώου των μελών της Λέσχης, καθώς και για την πιστή τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τηρεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, ενημερώνοντας το μητρώο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τα οποία προσυπογράφει με τον Πρόεδρο.

Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και μεριμνά για την συγκέντρωση των απαραίτητων, για τα θέματα που θα συζητηθούν, στοιχείων

Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την έκθεση απολογισμού των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 13ο

Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική και λοιπή κινητή περιουσία της Λέσχης. Εισπράττει τα οφειλόμενα από τα μέλη προς την Λέσχη ποσά καθώς και αυτά που διατίθενται υπέρ της Λέσχης. Καταθέτει τις εισπράξεις στην Τράπεζα, επ’ ονόματι της Λέσχης

Αναλαμβάνει από την Τράπεζα με επιταγή προσυπογραφομένη από τον Πρόεδρο, τα ποσά που απαιτούνται κάθε φορά για τις πληρωμές, τις οποίες ενεργεί με εντάλματα επίσης προσυπογραφομένα από τον Πρόεδρο, και μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γενικά εκτελεί όλες τις αναγκαίες για την λειτουργία της Λέσχης πράξεις διαχειρίσεως, για τις οποίες ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή

Είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και όλων των παραστατικών εγγράφων, τα οποία πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Λέσχης.

Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο ή όποτε του ζητηθεί από αυτό, έκθεση ταμειακής καταστάσεως της Λέσχης.

Τον Ταμία κατά την απουσία του, τον αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το λόγο αυτό στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της θητείας

Άρθρο 14ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 15ο

Καθήκοντα Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ταυτόχρονη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την πρώτη μετά την εκλογή συνεδρίασή της, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.

Έχει την εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο.

Εποπτεύει και ελέγχει τη νομιμότητα των διαχειριστικών πράξεων του Ταμία, με την έννοια αν αυτές είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία. Για όλα τα παραπάνω,

διενεργεί τακτικό έλεγχο στον Ταμία κάθε 2 χρόνια πριν από την λήξη της θητείας του και έκτακτους ελέγχους, όποτε και όταν το θεωρήσει απαραίττητο.

Στο τέλος του ελέγχου κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη της και υποβάλλεται δια του Προέδρου της στην Γενική Συνέλευση κατά την εκλογοαπολογιστική συνέλευση

Άρθρο 16

Στολή-Σήμα –Σφραγίδα

Τα μέλη της Λέσχης θα φέρουν στολή (μπλούζα) λευκού χρώματος, όπου επάνω της θα υπάρχει καρφίτσα με έμβλημα τον ασκό της ζαχαροπλαστικής και περιμετρικά μπορντό φόντο για τα τακτικά , σιέλ για τα δόκιμα και χρυσό για τα επίτιμα.

Η λέσχη της διαθέτει σφραγίδα κυκλική, η οποία φέρει σαν έμβλημα τον ασκό της ζαχαροπλαστικής και περιμετρικά την επωνυμία και το έτος ιδρύσεώς της.

Άρθρο 17ο

Τροποποίηση του καταστατικού

Το παρόν καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Λέσχης με παρουσία των 2/3 τουλάχιστον των μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων στην συνέλευση, μελών.

Άρθρο 18ο

Διάλυση της Λέσχης

Τηρουμένης της διατάξεως του αρθ.6 του παρόντος περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας της Γενικής Συνελεύσεως (αρθ.99ΑΚ), η Λέσχη διαλύεται εάν για οποιονδήποτε λόγο ο σκοπός της καταστεί απραγματοποίητος ή εάν ο αριθμός των μελών της μειωθεί κάτω των δέκα (10).

Με την διάλυση της Λέσχης τα περιουσιακά της στοιχεία διατίθενται σε διάφορα κοινωφελή ιδρύματα.

Άρθρο 19ο

Γενική Διάταξη

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. και των σχετικών Νόμων.

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 19 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 14-4-08. Τροποποιήθηκε σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 14-4-08 και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 14-4-08.Το Καταστατικό αυτό θα ισχύει από την κατά Νόμο δημοσίευση του.Το Δ.Σ. του Σωματείου καλείται να προβεί στις τροποποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο και το δικαστήριο.

 

Θεσσαλονίκη 14-4-2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ